Oferta nr 21579057

Stanowisko: TRENER - MAGISTER PRAWA Nazwa firmy: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k.
Miasto: Data dodania ogłoszenia: 5 czerwca 2018, 11:24

Treść ogłoszenia

 

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k. na zlecenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wykonuje zamówienie obejmujące przeszkolenie 7 500 pracowników jednostek wymiaru sprawiedliwości w lokalizacjach na terenie całej Polski.

 

Wobec powyższego poszukujemy do współpracy przy realizacji zamówienia Trenerów, którzy spełniają następujące kryteria:

 

1.            Posiadanie dyplomu magistra prawa;

2.            Posiadania doświadczenia szkoleniowego tj. prowadzenie przynajmniej 3 różnych szkoleń w okresie ostatnich 3 lat , które:

 

a)      były prowadzone dla grupy przynajmniej 10 osobowej,

b)      łączna długość przeprowadzonych szkoleń wyniosła 100 godzin,

c)       dotyczyły tematyki prawnej, w szczególności zagadnień proceduralnych procedury cywilnej i wykroczeniowej.

 

 

W przypadku zainteresowania współpracą zwracam się z uprzejmą prośbą o kontakt w celu przedstawienia dodatkowych informacji.

 

Kontakt e-mail: eprotokol@akademiamddp.pl

Kontakt telefoniczny: 519 441 110, 519 441 123

 

Szkolenia są realizowane w ramach Projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w ramach 2. osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych na podstawie Porozumienia z dnia 16.11.2015 r. o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0038/15-01 i aneksów do niego oraz Porozumienia nr 1 z dnia 17 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne w zakresie realizacji zadań w ramach projektu pn. „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”.